All Programmes Chinese

所有课程

学院 课程名字 入学期
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Jun 2021, Sept 2021, Jan 2022, Jun 2022
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Jun 2021, Oct 2021, Jan 2022, Jun 2022
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Jun 2021, Oct 2021, Jan 2022, Jun 2022
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Jun 2021, Oct 2021, Jan 2022, Jun 2022
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
商业、酒店管理 & 大众传媒系学院
Sept 2021, Jan 2022, May 2022, Sept 2022
设计与建筑环境系学院
Jun 2021, Sept 2021, Jan 2022, Jun 2022
设计与建筑环境系学院
Jun 2021, Sept 2021, Jan 2022, Jun 2022
设计与建筑环境系学院
Jun 2021, Oct 2021, Jan 2022, Jun 2022
设计与建筑环境系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
设计与建筑环境系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
设计与建筑环境系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
设计与建筑环境系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
设计与建筑环境系学院
Sept 2021, Jan 2022, May 2022, Sept 2022
工程与电脑系学院
Jun 2021, Sept 2021, Jan 2022, Jun 2022
工程与电脑系学院
Jun 2021, Oct 2021, Jan 2022, Jun 2022
工程与电脑系学院
Jun 2021, Oct 2021, Jan 2022, Jun 2022
工程与电脑系学院
Jun 2021, Oct 2021, Jan 2022, Jun 2022
工程与电脑系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
工程与电脑系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
工程与电脑系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
工程与电脑系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
工程与电脑系学院
Sept 2021, Feb 2022 and Sept 2022
工程与电脑系学院
Sept 2021, Feb 2022, Jun 2022, Sept 2022
工程与电脑系学院
Sept 2021, Jan 2022, May 2022, Sept 2022